God man och förvaltare

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande mer varaktigt behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan en så kallad god man utses av en tingsrätt. Om det inte räcker med en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Förälder eller anhörig kan utses som god man eller förvaltare.

God man

En god man kan hjälpa till att utföra uppgifter för personens räkning. Det kan handla om att sköta kontakter med sociala myndigheter och att betala räkningar. En god man kan sägas vara ett biträde åt den han eller hon företräder. Personen man företräder har kvar sin så kallade rätthandlingsförmåga. Det innebär att han eller hon själv också kan ingå avtal och agera i olika sammanhang, från 18 års ålder. En god man måste också inhämta personens samtycke till alla större rättshandlingar utom när det gäller den dagliga livsföringen.

God man utses av tingsrätten efter ansökan från förmyndare, överförmyndaren, av den som behöver en god man (om han eller hon fyllt 16 år), av make eller sambo och närmaste släktingar samt av den som har en har en framtidsfullmakt. Om man behöver hjälp med att ansöka om god man kan man vända sig till Överförmyndaren i kommunen där man bor.

För att en god man ska kunna förordnas måste den som ansökan gäller och som är över 16 år, samtycka till att få god man. Även andra får tillfälle att yttra sig, till exempel make eller sambo, barn och framtidsfullmaktshavare, överförmyndaren och vårdinrättning. Tingsrätten kan också förordna god man för en person som är för sjuk för att själv kunna samtycka. Då begär tingsrätten in ett läkarintyg som beskriver personens hälsa.

Förvaltare

En förvaltare har en mer omfattande behörighet än en god man. Förvaltaren är, inom ramarna för uppdraget, ensam behörig att företräda personen utan att inhämta samtycke från denne.

Förvaltare utses av tingsrätten efter ansökan från förmyndare, överförmyndaren, av den som behöver en god man (om han eller hon fyllt 16 år), av make eller sambo och närmaste släktingar samt av den som har en har en framtidsfullmakt. Om man behöver hjälp med att ansöka om förvaltare kan man vända sig till Överförmyndaren i kommunen där man bor.

För att en förvaltare ska kunna förordnas krävs inte samtycke från den som ansökan gäller. Tingsrätten ska dock inhämta läkarintyg eller annan utredning om personens hälsotillstånd innan man fattar beslut om förvaltare.

Framtidsfullmakt

Om man vill ge någon rätt att i framtiden, när man inte längre kan besluta om ekonomiska och personliga angelägenheter själv (till exempel ta hand om löpande ekonomiska frågor som att betala räkningar, förvalta tillgångar på banken, hantera telefonabonnemang eller sin boendefråga) kan man skriva en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt, mer information

Anhöriga ställföreträdare

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighetsregler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den anhörige blir ställföreträdare för den person som saknar förmåga vad gäller ekonomiska frågor som har med den dagliga livsföringen att göra. Och den anhörige behöver ingen skriftlig fullmakt.

Anhöriga ställföreträdare, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information