Framtidsfullmakt

Om man vill ge någon rätt att i framtiden, när man inte längre kan besluta om ekonomiska och personliga angelägenheter själv (till exempel ta hand om löpande ekonomiska frågor som att betala räkningar, förvalta tillgångar på banken, hantera telefonabonnemang eller sin boendefråga) kan man skriva en framtidsfullmakt. Sedan 1 juli 2017 gäller en ny lag i Sverige, lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Lagen reglerar bland annat möjligheten och förutsättningarna att ge en eller flera personer rätt att företräda en annan person i hans eller hennes ekonomiska och personliga angelägenheter. Den som ger fullmakten kallas för fullmaktsgivare och den som får fullmakten kallas fullmaktshavare.

Framtidsfullmakt omfattar inte medicinsk vård, tandvård eller frågor av utpräglad personlig karaktär

En framtidfullmakt kan gälla personliga och ekonomiska angelägenheter. Viktigt att känna till är dock att en framtidsfullmakt inte kan gälla för beslut om medicinsk vård eller tandvård. Fullmakten kan inte heller omfatta frågor av utpräglad personlig karaktär, till exempel att upprätta ett testamente.

Formella krav på en framtidsfullmakt

Det finns en mängd formella krav på en framtidsfullmakt.

  • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och det ska framgå att det är en framtidsfullmakt. 
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare. Endast fysiska personer kan utses till fullmaktshavare.
  • Den som skriver fullmakten måste vara 18 år och ska ha beslutsförmåga. Det innebär att en det inte går att ta fram en framtidsfullmakt för den som redan före 18 år och fortsatt saknar beslutsförmåga.
  • Det ska framgå av fullmakten vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka villkor som gäller i övrigt. Exempel på villkor kan vara att fullmakten bara gäller vissa rättshandlingar eller under en viss tid. Fullmakten kan också innehålla villkor om att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag för någon som ska granska det.
  • Framtidsfullmakten ska skrivas under av fullmaktsgivaren och det ska ske i två vittnens samtidiga närvaro. Alternativt kan fullmaktsgivaren intyga att han eller hon skrivit under fullmakten inför vittnena. Vittnena ska känna till att det är framtidsfullmakt som skrivits och bekräfta det med sina underskrifter.

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla när den som gett fullmakten inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten anger. Det kan handla om sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Tillståndet ska vara varaktigt. Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt. Om fullmaktshavaren är osäker kan hon eller han begära att en domstol prövar om fullmakten trätt ikraft.

Fullmaktshavaren ska informera fullmaktsgivaren, fullmaktsgivarens maka/make/sambo och de närmaste släktingarna om att fullmakten har trätt ikraft och vad den innehåller. Meddelandet kan vara muntligt eller skriftligt.

Om framtidsfullmakten inte anger som villkor att fullmaktshavare ska redovisa sitt uppdrag till någon som ska granska det, så kan maka/make/sambo eller de närmaste släktingarna begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar, men högst en gång per år.

Uppdraget som fullmaktshavare

Fullmaktshavare har rätt att utföra de uppgifter som beskrivs i framtidsfullmakten. Om det är möjligt ska han eller hon samråda med fullmaktsgivaren i viktiga frågor.

Kontroll av hur uppdraget sköts

Överförmyndaren i en kommun kontrollerar inte hur en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag enligt framtidsfullmakten. Men om Överförmyndaren i en kommun blir uppmärksammade på att de finns brister i uppdraget kan de begära in redovisningar och upplysningar från fullmaktshavaren. Om Överförmyndaren finner att fullmaktshavaren har missbrukat fullmakten kan de besluta att den helt eller delvis får användas.

God man och förvaltare

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande mer varaktigt behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan en så kallad god man utses av en tingsrätt. Om det inte räcker med en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Förälder eller anhörig kan utses som god man eller förvaltare.

God man och förvaltare, mer information

Anhöriga ställföreträdare

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighetsregler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den anhörige blir ställföreträdare för den person som saknar förmåga vad gäller ekonomiska frågor som har med den dagliga livsföringen att göra. Och den anhörige behöver ingen skriftlig fullmakt.

Anhöriga ställföreträdare, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information