Anhöriga ställföreträdare

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighetsregler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den anhörige blir ställföreträdare för den person som saknar förmåga vad gäller ekonomiska frågor som har med den dagliga livsföringen att göra. Och den anhörige behöver ingen skriftlig fullmakt.

Personlig livsföring

Behörigheten omfattar åtgärder som har anknytning till den personliga livsföringen. Det kan handla om att betala räkningar, betalningar för bostaden, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster, transporter, försäkringar, skatter, tv och telefon. Det kan också handla om hjälp med inköp av mat, kläder och hygienartiklar. Även betalning av fritidsaktiviteter och nöjen.

Behörigheten gäller bara vissa anhöriga och inte om det finns en god man eller förvaltare

Det är i första hand maka/make eller sambo som är behörighet att företräda den som saknar förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Därefter följer barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn i tur och ordning. Styvföräldrar och styvbarn har inte rätt att företräda personen. Den anhörige måste ha fyllt 18 år och inte själv vara beslutsoförmögen eller har en ställföreträdare.

Om den person som saknar förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter redan företräds av god man, förvaltare eller en person som har framtidsfullmakt har de anhöriga inte behörighet att företräda personen.

Skyldigheter för den anhörige

Den anhörige som agerar ställföreträdare ska handla i enlighet med de intresse som den man företräder har och beakta dennes vilja eller förmodade inställning. Den anhörige ska också hålla personens medel avskilda från sina egna och dokumentera sin förvaltning i den utsträckning det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Många gånger är det tillräcklig att man sparar kvitton och kontoutdrag.

God man och förvaltare

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande mer varaktigt behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan en så kallad god man utses av en tingsrätt. Om det inte räcker med en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Förälder eller anhörig kan utses som god man eller förvaltare.

God man och förvaltare, mer information

Framtidsfullmakt

Om man vill ge någon rätt att i framtiden, när man inte längre kan besluta om ekonomiska och personliga angelägenheter själv (till exempel ta hand om löpande ekonomiska frågor som att betala räkningar, förvalta tillgångar på banken, hantera telefonabonnemang eller sin boendefråga) kan man skriva en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information