Social omsorg

Social omsorg

Sveriges kommuner har huvudansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om vad kommunerna har ansvar för inom området.

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vad gäller vissa områden, till exempel skola, är ansvaret delat mellan olika samhällsaktörer.

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Hur verksamheterna är organiserade kan skilja från kommun till kommun. 

Kommunernas ansvar, mer information

Ansvar för omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Kommunerna ansvarar bland annat för stöd och service till dem som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård. Kommunerna ansvarar även för elevhälsan inom skolan. Dessutom är kommunerna ansvariga för för boende, sysselsättning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning kan vara organiserad på olika sätt inom kommunerna i Sverige. Inom vissa kommuner har man en särskild omsorgsförvaltning. Inom andra kommuner är omsorgen om funktionshindrade organiserad som en avdelning inom socialförvaltningen. Uppgifter om organisationen av omsorg för funktionshindrade finner du på respektive kommuns hemsida.

Kommunerna har att följa en mängd lagar som reglerar ansvaret för omsorgen om funktionshindrade, till exempel kommunallagen, diskriminieringslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Här tar vi upp huvuddragen i det stöd som ges enligt socialtjänstlagen och LSS.

Stöd enligt socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen behandlar socialtjänstens verksamhet och berör alla som behöver stöd och hjälp från samhället och som inte kan få det från något annat håll. Har man en funktionsnedsättning har man samma rätt till stöd och hjälp som andra personer i samhället och dessutom extra hjälp om man behöver det.

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Läs mer om försörjningsstöd under avsnittet "Ekonomiskt stöd". 

Med bistånd för livsföring i övrigt menas kostnader för till exempel läkarvård, tandvård och glasögon. Det kan också vara hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice, korttidsboende, kontaktperson och bostäder med särskild service.

Du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen i den kommun du bor i. Du har alltid rätt att få din ansökan prövad och kommunen måste göra en individuell prövning. Du har rätt till ett skrifligt beslut. Avslår kommunen din ansökan om bistånd, helt eller delvis, ska kommunen motivera det och du har rätt att få hjälp av socialtjänsten att överklaga beslutet om du vill det.

Om du inte är nöjd med kommunens beslut om bistånd kan du överklaga det genom så kallat förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten.

Stöd enligt LSS

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Men LSS gäller bara vissa grupper av personer (personkrets)

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Enligt LSS har personer som tillhör någon av personkrets 1-3 rätt till följande insatser för särskilt stöd och service:
 • rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 • biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • ledsagarservice,
 • biträde av kontaktperson,
 • avlösarservice i hemmet,
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

 

Kommunen är ansvarig för alla dessa former av stöd och service, utom råd och annat personligt stöd (punkt 1), som landstinget ansvarar för. Landstinget och kommunen kan dock komma överens om att flytta över ansvaret för en verksamhet från landsting till kommun eller från kommun till landsting.

Insatser enligt LSS kan bara ges om den enskilde begär det. Det går bra att kontakta kommunen och muntligt begära att få en insats.

Individuell plan

Om du får en insats beviljad enlig LSS ska du erbjudas att en individuell plan tas fram tillsammans med dig för beslutade och planerade insatser. Du kan också själv begära att en individuell plan upprättas. Kommunen har skyldighet att samordna insatser som ges av landstinget och andra samhällsaktörer till exempel försäkringskassan.

Även om du inte omfattas av LSS kan en individuell plan tas fram om det behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda av både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Individuell plan enligt LSS samt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, mer information

Kommunernas anhörigstöd

Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Det gäller bland annat anhöriga som vårdar eller stödjer närstående som har funktionsnedsättning. Stödet som erbjuds kan se olika ut i olika kommuner och kan till exempel bestå av samtalsstöd, avlösning och aktiviteter.

Jämförelser mellan kommunernas service

Det finns officiella jämförelser vad gäller kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner har hand om, till exempel skola och stöd till personer med funktionsnedsättning.  Dessa jämförelser kallas för Öppna jämförelser.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du kommande föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

Föräldraträffar, mer information
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information