Råd och annat personligt stöd

Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till en mängd olika stödåtgärder. En av dessa är rådgivning och annat personligt stöd.

Du omfattas av LSS om du har något av följande tillstånd (personkrets):

  1. Har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. Har en betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Regionen ansvar för råd och stöd

Regionen är enligt LSS skyldigt att erbjuda dig råd och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser om du har stora och varaktiga funktionshinder.

Råd och stöd kan lämnas av till exempel en kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast eller logoped. Läkarinsatser ingår inte enligt LSS. Din region  och din kommun kan dock ha kommit överens om att kommunen ska ha hand om denna rådgivning och stödfunktion (17§ LSS). I samband med att du får råd och stöd av regionen, kan du begära att få en individuell plan upprättad.

I Sverige hanteras råd och stöd enligt LSS på olika sätt inom regionerna. Inom de flesta regioner erbjuds råd och stöd inom den ordinarie habiliteringsverksamheten. Inom några regioner hanteras råd och stöd på annat sätt.

Du har möjlighet att ansöka om råd och stöd enligt LSS inom din region. 

Reglerna om regionernas skyldighet att erbjuda dig råd och annat personligt stöd framgår av 9 § och 2 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information