Fotografi på en skylt med namnet remissvägen

Möjlighet att välja vård

I Sverige har man rätt att fritt välja primärvård inom den region man bor. Man har också möjlighet att i vissa fall välja annan vård och vård i andra regioner än det man bor i. Dessa möjligheter har blivit större med den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Om man behöver akut vård

Om man vistas inom en region där man inte bor och behöver omedelbar hälso- och sjukvård har man rätt att få vård där.

Val av hälso- och sjukvård inom den egna regionen - primärvården

Som patient har man rätt att fritt välja primärvårdsläkare, specialist inom allmänmedicin  och vårdcentral inom primärvården om den är offentligt finansierad.

Val av hälso- och sjukvård inom den egna regionen - annan öppen specialistsjukvård

Som patient ska du erbjudas rätt att välja öppenvårdsmottagning för specialistsjukvård och sjukhus inom länssjukvården inom den region där du bor. En del regioner har också infört rätt att välja privat öppen specialistvård inom vissa områden.

Regioner kan kräva remiss av läkare för att man ska få tillgång till öppen specialistsjukvård. 

Följande regioner ställer krav på läkarremiss i viss öppen specialistsjukvård:

 • Region Stockholm
 • Region Uppsala län
 • Region Sörmland
 • Region Jönköpings län
 • Region Värmlands län
 • Region Örebro län
 • Region Dalarna
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Gotland 

Möjlighet att välja öppen vård i annan region 

Med den nya patientlagen som började gälla den 1 januari 2015 ges du möjlighet att välja öppen vård inom andra regioner.  Med öppen vård menas att man får åka hem efter att ha varit i kontakt med vården. Du ges möjlighet att välja primärvård och specialiserad vård, men bara om du inte blir inlagd på sjukhus. Du kan också lista dig på en vårdcentral som ligger inom en annan region.

Vården ska också vara offentligt finansierad. Det betyder att vården ska erbjudas av regionen eller av en privat utförare som har avtal med regionen.

Med de nya reglerna så från regionerna inte prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i en annan region. Som patient kan du också få tillgång till en fast vårdkontakt och ny medicinsk prövning i en annan region.  De taxor och andra regler, till exempel remissregler, som gäller i det landsting som söker vård i gäller även för patienter från andra regioner.

Viktigt att veta är att om du väljer öppen vård i en annan region så avsäger du dig vårdgarantin. Det betyder att regionen inte behöver erbjuda dig vård inom viss tid från det att sökt hjälp, något som annars gäller. I praktiken kan du därför få vänta längre på att få hjälp om du söker dig till ett annat region än regionens egna invånare med samma behov. Det här är inte detsamma som att regionens egna invånare ges företräde. Den som har störst behov av vård ska alltid gå först.

Regionerna har också en tecknat en överenskommelse som reglerar vad som ska gälla regionerna emellan när en person får vård utanför hemregionen, Riksavtal för utomlänsvård. Det har uppdaterats med hänsyn till de nya reglerna i patientlagen. Avtalet kan också påverka förutsättningarna att söka eller få vård i annan region.

 • Som patient får du som huvudregel själv stå för resekostnaderna till den andra regionen.
 • Det kan krävas läkarremiss för att få tillgång till öppenvård inom den region där man bor. Kravet på läkarremiss gäller då även om man söker öppen vård i annan region. Även om den regionen inte har något krav på läkarremiss. Det betyder att man inom vården måste kontrollera en patients hemregions remissregler. Remisskrav gäller dock aldrig om man söker specialistläkare i allmänmedicin eller sjukgymnast.


(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information