Fotografi på en skylt med namnet remissvägen

Möjlighet att välja vård

I Sverige har man rätt att fritt välja primärvård inom det landsting man bor. Man har också möjlighet att i vissa fall välja annan vård och vård i andra landsting än det man bor i. Dessa möjligheter har blivit större med den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Om man behöver akut vård

Om man vistas inom ett landsting där man inte bor och behöver omedelbar hälso- och sjukvård har man rätt att få vård där.

Val av hälso- och sjukvård inom det egna landstinget - primärvården

Som patient har man rätt att fritt välja primärvårdsläkare, specialist inom allmänmedicin, och vårdcentral inom primärvården om den är offentligt finansierad.

Val av hälso- och sjukvård inom det egna landstinget - annan öppen specialistsjukvård

Som patient ska du erbjudas rätt att välja öppenvårdsmottagning för specialistsjukvård och sjukhus inom länssjukvården inom det landsting där du bor. En del landsting har också infört rätt att välja privat öppen specialistvård inom vissa områden.

Landstinget kan kräva remiss av läkare för att man ska få tillgång till öppen specialistsjukvård. 

Följande landsting ställer krav på läkarremiss i viss öppen specialistsjukvård:

 • Stockholms läns landsting
 • Region Uppsala län
 • Landstinget i Värmland
 • Landstinget i Dalarna
 • Västerbottens läns landsting
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Örebro län
 • Region Jämtland Härjedalen

 

Möjlighet att välja öppen vård i annat landsting

Med den nya patientlagen som började gälla den 1 januari 2015 ges du möjlighet att välja öppen vård inom andra landsting.  Med öppen vård menas att man får åka hem efter att ha varit i kontakt med vården. Du ges möjlighet att välja primärvård och specialiserad vård, men bara om du inte blir inlagd på sjukhus. Du kan också lista dig på en vårdcentral som ligger inom ett annat landsting.

Vården ska också vara offentligt finansierad. Det betyder att vården ska erbjudas av landstinget eller av en privat utförare som har avtal med landstinget.

Med de nya reglerna får landstingen inte prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i ett annat landsting. Som patient kan du också få tillgång till en fast vårdkontakt och ny medicinsk prövning i ett annat landsting.  De taxor och andra regler, till exempel remissregler, som gäller i det landsting som söker vård i gäller även för patienter från andra landsting.

Viktigt att veta är att om du väljer öppen vård i ett annat landsting så avsäger du dig vårdgarantin. Det betyder att landstinget inte behöver erbjuda dig vård inom viss tid från det att sökt hjälp, något som annars gäller. I praktiken kan du därför få vänta längre på att få hjälp om du söker dig till ett annat landsting än landstingets egna invånare med samma behov. Det här är inte detsamma som att landstingets egna invånare ges företräde. Den som har störst behov av vård ska alltid gå först.

Landstingen har också en tecknat en överenskommelse som reglerar vad som ska gälla landstingen emellan när en person får vård utanför hemlandstinget, Riksavtal för utomlänsvård. Det har uppdaterats med hänsyn till de nya reglerna i patientlagen. Avtalet kan också påverka förutsättningarna att söka eller få vård i annat landsting.

 • Som patient får du som huvudregel själv stå för resekostnaderna till det andra landstinget.
 • Det kan krävas läkarremiss för att få tillgång till öppenvård inom det landsting där man bor. Kravet på läkarremiss gäller då även om man söker öppen vård i annat landsting. Även om det landstinget inte har något krav på läkarremiss. Det betyder att en man inom vården måste kontrollera en patients hemlandstings remissregler. Remisskrav gäller dock aldrig om man söker specialistläkare i allmänmedicin eller sjukgymnast.


(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Sommar

Semesterledighet

NFSD håller semesterstängt från och med 1 juli till och med 29 juli. Trevlig sommar önskar NFSD.

Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information