Individuellt anpassad information

Som patient har du rätt till individuellt anpassad information.

Enligt 3 kapitlet patientlagen ska du som patient få information om

 • ditt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt du kan förvänta dig att få vård
 • det förväntade vård och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • möjligheten att välja behandlingsalternativ
 • möjligheten att få fast läkarkontakt (inom primärvården)
 • möjlighet att få en ny medicinsk bedömning
 • möjlighet att få en fast vårdkontakt
 • möjlighet att välja offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • vårdgarantin
 • möjlighet att få upplysningar hos Försäkringskassan om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz

 

Men informationen behöver bara lämnas om det är aktuellt i det enskilda fallet. Läkaren måste alltså göra en bedömning av vad som är aktuellt för dig.

För många människor kan det vara svårt att ta till sig muntlig information under ett besök i vården. Det kan handla om att det är mycket information att ta in, att man befinner sig i en svår situation, inte har svenska som modersmål eller har en funktionsnedsättning.

Av patientlagen framgår att informationen ska anpassas efter patientens förutsättningar och den som lämnar informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska lämnas skriftligt om det behövs eller om patienten ber om det.

Tips! Begär alltid skriftlig information vid ett besök inom vården.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information