Individuell plan

Du ska bli erbjuden och har rätt till en individuell plan om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du har även rätt till en individuell plan i andra fall till exempel för att få dina behov tillgodosedda av både socialtjänsten samt hälso-och sjukvården. En individuell plan ska beskriva vilken hjälp, planerade och beslutade insatser, och hur du ska kunna leva den närmaste tiden.

Planen är din "personlig karta"

Planen ska skrivas i samråd mellan dig som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Den ska innehålla insatser som görs av kommun, region och andra, till exempel försäkringskassan. Man kan säga att den individuella planen blir din ”personliga karta”. Du kan begära att få en individuell plan av din region eller din kommun.

Individuell plan om du omfattas av LSS

Reglerna om individuell plan enligt LSS framgår av 10 § lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.  

Du omfattas av LSS om du har något av följande tillstånd (personkrets):

  1. Har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. Har en betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

    Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd du får verkligen motsvarar de behov du har.

Hälso- och sjukvården kan upprätta en individuell plan i samband med de råd och stöd de lämnar enligt LSS. I Sverige hanteras råd och stöd enligt LSS på olika sätt inom regionerna. Inom de flesta regioner erbjuds råd och stöd inom den ordinarie habiliteringsverksamheten. Inom några regioner hanteras råd och stöd på annat sätt.

Du har möjlighet att själv ansöka om råd och stöd enligt LSS inom din region.  

Individuell plan i andra fall

Även om du inte omfattas av LSS har regioner också skyldighet att upprätta en individuell plan om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten och du själv samtycker till att den ska upprättas. Regionen och kommunen ska då upprätta planen tillsammans.

Om det går ska du ges möjlighet att delta i arbetet med planen. Ifall det är lämpligt och du inte motsätter dig det kan en till dig närstående person också hjälpa till med planen. Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vem som ska ansvara för insatserna, om någon annan än region eller kommun behöver vidta åtgärder och vem som ska ha huvudansvaret för planen.

Reglerna om individuell plan i detta fall framgår av 16 kapitlet 4 § hälso- och sjukvårdslagen, 6 kapitlet 4 § patientlagen och 2 kap 7§ socialtjänstlagen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information