Hälso och sjukvård
Illustration: NFSD

Hälso- och sjukvården

I Sverige är målet en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen.

Att vården ska vara jämlik innebär att den ska vara likvärdig och anpassad efter var och en efter behov, det vill säga att den ska ges på lika villkor utan diskriminering. Att vården ska vara jämlik innebär inte att den ska vara lika för alla, men likvärdig och anpassad efter var och ens behov.

Regler för att stärka din ställning som patient

Det finns idag många lagar som styr svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagen är en av dessa. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar bland annat vårdpersonalens skyldigheter, kompetens och behörigheter. Utöver lagarna inom området finns en mängd föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer som styr hälso- och sjukvården.

Sedan en lång tid tillbaka har man diskuterat vikten av patientinflytande i Sverige och jobbat för att patienternas inflytande över sin egen vård ska öka. Det har bland annat resulterat i att man som patient har möjlighet att välja primärvård. Man har också infört bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär skyldigheter för landstingen att erbjuda förnyad medicinsk bedömning och fast vårdkontakt.

Den 1 januari 2015 började en ny lag - patientlagen- att gälla. Den nya patientlagen är tänkt att stärka patienternas ställning ytterligare. Den nya patientlagen innehåller bestämmelser om vad som gäller för vården ur ett patientperspektiv. Vården ska bli säkrare genom att utvecklas tillsammans med patienterna.

Människor har olika behov beroende på vem man är. Du som har en sällsynt diagnos eller är anhörig till en person som har en sällsynt diagnos kan ha större behov av stöd och hjälp än andra. Det är därför viktigt att känna till vad vården ska kunna tillhandahålla för stöd och hjälp. Det är också viktigt att veta vad man kan göra om hälso- och sjukvården inte uppfyller de krav som ställs.

Patient eller anhörig

Enligt svensk lag har hälso- och sjukvården vissa skyldigheter gentemot dig som patient eller anhörig. Du har också möjligheter att klaga om du inte är nöjd med den behandling, den hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården.

Patient eller anhörig, mer information

Om du inte är nöjd med hälso- och sjukvården

Om du inte är nöjd med den behandling, hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården kan du klaga.

Om du inte är nöjd med hälso- och sjukvården, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information