Merkostnadsersättning. Äldre än 29 år

Från den 1 januari 2019 finns en ny ersättningsform, merkostnadsersättning, som på sikt kommer att ersätta den tidigare handikappersättningen.

Från den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla som på sikt innebär att handikappersättning kommer att ersättas med merkostnadsersättning. Huvudregeln är att man efter den 1 januari 2019 får söka merkostnadsersättning istället, men det finns några undantag.

Har man beviljad handikappersättning idag så behåller man ersättningen så länge som det står i beslutet eller tills när det ska omprövas. Omprövning ska ske om det händer något som påverkan rätten till handikappersättning eller om beslut fattas om aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension.

Om man har handikappersättning som är tidsbegränsad och som upphör under perioden 1 januari 2019 till 1 juli 2021 eller om det blir aktuellt att ompröva handikappersättningen under den här perioden, så kan man ansöka om handikappersättning igen men som längst i 18 månader. 

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättningen baseras bara på skäliga merkostnader. Vuxna personer som fått funktionsnedsättningen före 65 års ålder kan få ersättningen om det kan antas att nedsättningen kommer att bestå under minst ett år.

Merkostnadsersättning kan lämnas för merkostnader för: 

  1. hälsa, vård och kost,
  2. slitage och rengöring,
  3. resor, 
  4. hjälpmedel, 
  5. hjälp i den dagliga livsföringen,
  6. boende, och 
  7. övriga ändamål


Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer, 30, 40, 50, 60 respektive 70 procent av prisbasbeloppet, beroende på hur stor del av prisbasbeloppet merkostnaderna uppgår till. För personer som är blinda eller gravt hörselskadade gäller särskilda regler. 

Rätten till merkostnadsersättning omprövas i normalfallet minst vart fjärde år och vid ändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information