Handikappersättning. 19-29 år

Från och med juli månad det år du fyller 19 år (då rätten till vårdbidrag upphör) kan du som har en funktionsnedsättning ha rätt till handikappersättning. Du har rätt till handikappersättning till dess du fyller 65 år. Om du fortfarande behöver hjälp efter 65 års ålder kan du dock få behålla ersättningen under längre tid. Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla som på sikt innebär att handikappersättning kommer att ersättas med merkostnadsersättning. Huvudregeln är att man efter den 1 januari 2019 får söka merkostnadsersättning istället, men det finns några undantag.

För att få handikappersättning ska du, behöva mera tidskrävande hjälp av en annan person för att klara den dagliga livsföringen, arbetet, studierna eller har betydande merkostnader. Du måste också ha fått funktionsnedsättningen före 65 års ålder och funktionsförmågan ska vara nedsatt för avsevärd tid.

Om du vårdas på sjukhus eller någon annan institution får du behålla din handikappersättning om vården beräknas pågå högst sex månader. Om vården pågår längre tid än sex månader kan du bara få handikappersättning för de dagar du inte vårdas på institutionen.

Storleken på  handikappersättningen

Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet beroende på vilket behov du har av hjälp och hur stora dina merkostnader är på grund av funktionsnedsättningen.  Om du enbart har höga merkostnader till följd av funktionsnedsättningen måste de uppgå till minst 28,5 procent av prisbasbeloppet för att du ska få handikappersättning.

Handikappersättningen är skattefri.

Tänk på att...

Om du har assistansersättning kan det påverka rätten till handikappersättning.

Förmånsintyg för rabatter 

Om man har handikappersättning kan man också få ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Med intyget kan man bland annat få rabatt när man reser med kollektivtrafiken. Men du får själv kontrollera om intyget ger dig rätt till rabatt.

Ansökan

Du ansöker om handikappersättning hos Försäkringskassan.

Med ansökan ska du även bifoga ett läkarutlåtande om sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Söker du ersättning för merkostnader ska du beskriva vilka de kostnaderna är.

Nya regler från den 1 januari 2019 -Merkostnadsersättning ersätter handikappersättning

Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla som på sikt innebär att handikappersättning kommer att ersättas med merkostnadsersättning. Huvudregeln är att man efter den 1 januari 2019 får söka merkostnadsersättning istället, men det finns några undantag.

Har man beviljad handikappersättning idag så behåller man ersättningen så länge som det står i beslutet eller tills när det ska omprövas. Omprövning ska ske om det händer något som påverkan rätten till handikappersättning eller om beslut fattas om aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension.

Om man har handikappersättning som är tidsbegränsad och som upphör under perioden 1 januari 2019 till 1 juli 2021 eller om det blir aktuellt att ompröva handikappersättningen under den här perioden, så kan man ansöka om handikappersättning igen men som längst i 18 månader. 

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättningen baseras bara på skäliga merkostnader. Vuxna personer som fått funktionsnedsättningen före 65 års ålder kan få ersättningen om det kan antas att nedsättningen kommer att bestå under minst ett år.

Merkostnadsersättning kan lämnas för merkostnader för: 

  1. hälsa, vård och kost,
  2. slitage och rengöring,
  3. resor, 
  4. hjälpmedel, 
  5. hjälp i den dagliga livsföringen,
  6. boende, och 
  7. övriga ändamål


Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer, 30, 40, 50, 60 respektive 70 procent av prisbasbeloppet, beroende på hur stor del av prisbasbeloppet merkostnaderna uppgår till. För personer som är blinda eller gravt hörselskadade gäller särskilda regler. 

Rätten till merkostnadsersättning omprövas i normalfallet minst vart fjärde år och vid ändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du kommande föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

Föräldraträffar, mer information
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information