Personlig assistans - Assistansersättning. 18-19 år

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans. 

Hjälp med grundläggande behov

Hjälp med grundläggande behov innebär att man behöver hjälp med andning, personlig hygien, måltider, att klä på och av sig eller att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.  

"Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning" gäller, enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, endast personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov till exempel hjälp med matlagning och att gå och handla.

Grupper som kan få personlig assistans

För att överhuvudtaget komma ifråga för personlig assistans krävs att man tillhör någon av följande grupper (personkrets):

  1. Har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
  2. Har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Kommunen och försäkringskassan

Har man behov av personlig assistans för grundläggande behov under högst 20 timmar i veckan är det kommunen som beslutar om och svarar för kostnaden för personlig assistans. Uppgår de grundläggande behoven till mer än 20 timmar i veckan kan man ha rätt till assistansersättning. Då är det försäkringskassan som beslutar om och betalar ut assistansersättning men kommunen är ansvarig för kostnader för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Tänk på att....

Om du som förälder har blivit beviljad vårdbidrag för ditt barn och söker om personlig assistans omprövas rätten till vårdbidrag. En individuell prövning görs av försäkringskassan. Du kan förlora rätten till vårdbidrag. Att ha ett barn med sällsynt diagnos kan innebära stort merarbete för föräldrar, merarbete som inte kan tillgodoses genom personlig assistans. Det kan handla om många kontakter med samhället på grund av barnets tillstånd. Dessa kontakter kan vara tidskrävande och gå utöver det man brukar kalla för normalt föräldraansvar. Det är därför viktigt att ha bra underlag och läkarintyg för att visa på att merarbetet överstiger det som ett jämnårigt barn har utan sällsynt diagnos.

Ansökan

Ansökan om ersättning för personlig assistans kan göras på många olika sätt. Man kan t ex vända sig till ett assistansbolag som kan hjälpa till med kontakterna med kommunen eller försäkringskassan. Man kan också kontakta en LSS handläggare vid kommunen för råd och stöd. Under ett möte med denne kan ni upprätta en formell ansökan tillsammans. Du kan även själv ge in en formell ansökan till försäkringskassan eller kommunen.

 

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information