18-19 år

I Sverige blir man myndig den dag man fyller 18 år. Det betyder bland annat att föräldrarna inte är skyldiga att försörja sitt barn längre. Men om barnet fortfarande går i skolan fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet så länge barnet går i gymnasiet eller till dess det fyller 21 år. Det finns visst ekonomiskt stöd från samhället som kan lämnas till förälder eller anhörig trots att barnet fyllt 18 år. Det finns också ekonomiskt stöd som den unge kan söka för egen räkning. Här har vi samlat de ekonomiska stödformerna som kan komma ifråga när ungdomar är mellan 18 och 19 år.

 • Bidrag till arbetshjälpmedel. 18-19 år

  Du eller din arbetsgivare kan få bidrag av Försäkringskassan till arbetshjälpmedel för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning. Bidrag till arbetshjälpmedel, mer information
 • Bil - Bilstöd. 18-19 år

  Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag och anskaffningsbidrag) eller ändra en bil (anpassningsbidrag). Du kan också få bidrag till körkortsutbildning. I vissa fall kan du också få bilstöd från landstinget. Bil - Bilstöd, mer information
 • Bistånd - Försörjningsstöd. 18-19 år

  Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt. Bistånd - Försörjningsstöd, mer information
 • Bostad - Bostadsanpassningsbidrag. 18-19 år

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att det dagliga livet ska kunna fungera. Bostad - Bostadsanpassningsbidrag, mer information
 • Bostad - Bostadsbidrag. 18-19 år

  Om du har mycket låg inkomst och har barn över 18 år som har studiehjälp eller förlängt barnbidrag kan du få bostadsbidrag. Ungdomar mellan 18 och 28 år och som har låga inkomster kan också själva ha rätt till bostadsbidrag. Bostad - Bostadsbidrag, mer information
 • Bostad - Kommunalt bostadstillägg. 18-19 år

  Några kommuner i Sverige erbjuder Kommunalt Bostadstillägg för Handikappade/Funktionshindrade, KBH. Bostad - Kommunalt bostadstillägg, mer information
 • Ersättning för vård utomlands. 18-19 år

  Det finns i vissa fall möjlighet för dig att få vård utomlands som finansieras av det offentliga i Sverige. Ersättning för vård utomlands, mer information
 • Fonder och stiftelser. 18-19 år

  Om du har låga inkomster eller befinner dig i en akut ekonomisk kris kan du söka om stöd från fonder och stiftelser. Det finns fonder där du kan söka pengar för olika ändamål, t ex för vård och medicin. Det finns också fonder som kan bidra med stöd till hjälpmedel och resor. Fonder och stiftelser, mer information
 • Närståendepenning. 18-19 år

  Om du är närstående till en person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hon mot hans eller hennes liv kan du ha rätt till närståendepenning. Som närstående räknas du om du har en nära relation till den sjuke. Som närstående räknas också t ex vänner och grannar. Närståendepenning, mer information
 • Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. 18-19 år

  Att ha ett barn med funktionsnedsättning eller sjukdom kan innebära extra kostnader och arbete. Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du få vårdbidrag från det att barnet är nyfött och till och juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget är en ersättning för förälders merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller merkostnader man har på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Barnet du vårdar ska behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader på grund av funktionsnedsättningen. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, mer information
 • Personlig assistans - Assistansersättning. 18-19 år

  Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Personlig assistans - Assistansersättning, mer information
 • Studiehjälp och studiemedel. 18-19 år

  Är du under 20 år och studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du få studiehjälp. Från höstterminen det år då du fyller 20 år får du ansöka om studiemedel. Studiehjälp och studiemedel, mer information
 • Tandvårdsstöd. 18-19 år

  Från och med den 1 januari 2019 har barn och unga har rätt till kostnadsfri tandvård via sitt landsting till och med det år man fyller 23 år. Från och med det år man fyller 24 år har man i stället rätt till statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsstöd, mer information
 • Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS. 18-19 år

  Föräldrar till barn som omfattas av lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom. Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information