Vårdbidrag med ersättning för merkostnader. 16-18 år

Att ha ett barn med funktionsnedsättning eller sjukdom kan innebära extra kostnader och arbete. Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan få vårdbidrag från det att barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla som på sikt innebär att vårdbidrag kommer att ersättas med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Vårdbidraget är en ersättning för förälders merarbete för särskild tillsyn och vård och eller merkostnader man har på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Barnet du vårdar ska behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader på grund av funktionsnedsättningen.

Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet . Du kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag.

Om ditt barn tillfälligt vårdas på sjukhus eller annan institution får du behålla vårdbidraget i sex månader. Är barnet svårt sjukt kan du få behålla vårdbidraget i ytterligare sex månader.

Om ditt barn normalt vistas på en institution kan du få ferievårdbidrag när barnet är hemma. Barnet måste vara hemma minst tio dagar under ett kvartal eller minst tio dagar i följd vid ett kvartalsskifte.

Bor ditt barn på ett elevhem vid en statlig specialskola, riksgymnasium eller motsvarande kan du också få vårdbidrag för den tid som barnet vistas i hemmet.

Merkostnad

Utöver helt vårdbidrag kan du få ersättning för merkostnader. Du kan också får ersättning för enbart merkostnad. Merkostnader kan till exempel vara kostnader för hälsa, vård, tvätt och slitage av kläder. Det kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild mat eller resor av olika slag. 

Tänk på att....

Om du söker och beviljas personlig assistans för ditt barn omprövas vårdbidraget.  En individuell prövning görs av försäkringskassan. Du kan förlora rätten till vårdbidrag. Att ha ett barn med sällsynt diagnos kan innebära stort merarbete för föräldrar, merarbete som inte kan tillgodoses genom personlig assistans. Det kan handla om många kontakter med samhället på grund av barnets tillstånd. Dessa kontakter kan vara tidskrävande och gå utöver det man brukar kalla för normalt föräldraansvar. Det är därför viktigt att ha bra underlag och läkarintyg för att visa på att merarbetet överstiger det som ett jämnårigt barn har utan sällsynt diagnos.

Ansökan

Vårdbidrag och ersättning för merkostnad kan beviljas tidigast från den månad då du ansöker om bidraget.

Du ansöker om vårdbidrag samt eventuella merkostnader på särskild blankett hos Försäkringskassan och ska bifoga ett läkarutlåtande om sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Det kan vara svårt att beskriva hur mycket arbete du lägger ner på att vårda ditt barn och att räkna ut vilka extra kostnader du har. Känner du dig osäker på hur du ska fylla i blanketten kan försäkringskassan hjälpa dig med det.

Nya regler från den 1 januari 2019 -Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag

Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla som på sikt innebär att vårdbidrag kommer att ersättas med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Om du har beviljat vårdbidrag för ditt barn idag så kommer du behålla ditt vårdbidrag så länge som det står i beslutet eller till dess Försäkringskassan omprövar beslutet. Men det är inte möjligt att söka vårdbidrag efter den 1 januari 2019. 

Bra att veta är också att från och med den 1 januari 2019 ändras också reglerna i föräldraledighetslagen. Föräldrar får då rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid om vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag är beslutad för barnet.

Omvårdnadsbidrag

Har du barn med funktionsnedsättning som kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader kan du söka om omvårdnadsbidrag hos Försäkringskassan. 

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Om bidraget beviljas så betalas det ut med hälften till vardera förälder.

Omvårdnadsbidraget kan lämnas till och med juni månad det året barnet fyller 19 år. Bidraget lämnas utifrån en bedömning av hur stora behov barnet har av omvårdnad och tillsyn. Bidraget lämnas endast för behov av omvårdnad och tillsyn som beror på barnets funktionsnedsättning. Vid bedömningen av behovet av omvårdnad och tillsyn ska försäkringskassan bortse från det behov av hjälp, omvårdnad och tillsyn som ryms inom det som anses vara det normala föräldraansvaret. Man ska också bortse från de behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd.

Bedömningen av barnets behov av omvårdnad och tillsyn på grund av
funktionsnedsättningen är avgörande för hur stor förmån som lämnas. 

 • Vid mer än måttliga behov lämnas en fjärdedels förmån,
 • vid stora behov lämnas en halv förmån,
 • vid mycket stora behov lämnas tre fjärdedels förmån, och
 • vid särskilt stora behov lämnas hel förmån.

En hel förmån motsvarar 250 procent av prisbasbeloppet.

Har man flera barn funktionsnedsättning med behov av omvårdnad och tillsyn görs en bedömning av de sammanlagda behoven

Rätten till omvårdnadsbidrag ska i normalfallet omprövas minst vart annat år och vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättning.

Merkostnadsersättning

Rätten till ersättning för merkostnader baseras enbart på skäliga merkostnader som föräldrar har till följd av barnets funktionsnedsättning. Båda föräldrarna kan också ansöka om merkostnadsersättning. Beviljas ersättningen så betalas den ut med hälften till vardera förälder.

Merkostnadsersättning kan lämnas för merkostnader för: 

 1. hälsa, vård och kost,
 2. slitage och rengöring,
 3. resor, 
 4. hjälpmedel, 
 5. hjälp i den dagliga livsföringen,
 6. boende, och 
 7. övriga ändamål


Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer, 30, 40, 50, 60 respektive 70 procent av prisbasbeloppet, beroende på hur stor del av prisbasbeloppet merkostnaderna uppgår till. För barn som är blinda eller gravt hörselskadade gäller särskilda regler. 

Rätten till merkostnadsersättning omprövas i normalfallet minst vart fjärde år och vid ändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du kommande föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

Föräldraträffar, mer information
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information