16-18 år

Det finns en mängd ekonomiska stöd som du kan ha rätt till om du har ett barn eller ungdom med en sällsynt diagnos. Det stöd du kan få beror bland annat på barnets ålder. Här har vi samlat stödformerna för barn och ungdomar mellan 16 och 18 år.

 • Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 16-18 år

  När barnet fyllt 16 år upphör rätten till barnbidrag. Men man kan få förlängt barnbidrag. Allmänt stöd för barn - Barnbidrag, mer information
 • Barnförsäkring. 16-18 år

  Barnförsäkring kan ge extra ekonomiskt stöd till både barn och föräldrar. Barn som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ut i arbetslivet får en relativt låg ersättning från samhället. Försäkringar, mer information
 • Bil - Bilstöd. 16-18 år

  Om du har ett barn med en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag och anskaffningsbidrag) eller ändra en bil (anpassningsbidrag). Personer som själva har en funktionsnedsättning kan också få bidrag till körkortsutbildning. I vissa fall kan du också få bilstöd från landstinget. Bil - Bilstöd, mer information
 • Bistånd - Försörjningsstöd. 16-18 år

  Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt. Bistånd - Försörjningsstöd, mer information
 • Bostad - Bostadsanpassningsbidrag. 16-18 år

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att det dagliga livet ska kunna fungera. Bostad - Bostadsanpassningsbidrag, mer information
 • Bostad - Bostadsbidrag. 16-18 år

  Bostadsbidrag kan du få om du har barn och mycket låg inkomst. Bostadsbidragets storlek beror bland annat på storleken på din inkomst, bostadens storlek och hur många barn du har. Bostad - Bostadsbidrag, mer information
 • Bostad - Kommunalt bostadstillägg. 16-18 år

  Några kommuner i Sverige erbjuder Kommunalt Bostadstillägg för Handikappade/Funktionshindrade, KBH. Bostad - Kommunalt bostadstillägg, mer information
 • Ersättning för vård utomlands. 16-18 år

  Det finns i vissa fall möjlighet för dig att få vård utomlands som bekostas av det offentliga i Sverige. Ersättning för vård utomlands, mer information
 • Fonder och stiftelser. 16-18 år

  Om du har låga inkomster eller befinner dig i en akut ekonomisk kris kan du söka om stöd från fonder och stiftelser. Det finns fonder där du kan söka pengar för olika ändamål, t ex för vård och medicin. Det finns också fonder som kan bidra med stöd till hjälpmedel och resor. Fonder och stiftelser, mer information
 • Kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år. 16-18 år

  Sedan den 1 januari 2016 gäller att receptbelagda läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år. 16-18 år
 • Närståendepenning. 16-18 år

  Om du är närstående till en person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hon mot hans eller hennes liv kan du ha rätt till närståendepenning. Som närstående räknas du om du har en nära relation till den sjuke. Som närstående räknas också t ex vänner och grannar. Närståendepenning, mer information
 • Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. 16-18 år

  Att ha ett barn med funktionsnedsättning eller sjukdom kan innebära extra kostnader och arbete. Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du få vårdbidrag från det att barnet är nyfött och till och juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget är en ersättning för förälders merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller merkostnader man har på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Barnet du vårdar ska behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader på grund av funktionsnedsättningen. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, mer information
 • Personlig assistans - assistansersättning. 16-18 år

  Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Personlig assistans - assistansersättning, mer information
 • Studiehjälp och studiemedel. 16-18 år

  Om du är under 20 år och studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du få studiehjälp. Från höstterminen det år då du fyller 20 år får du ansöka om studiemedel. Studiehjälp och studiemedel, mer information
 • Tandvårdsstöd. 16-18 år

  Från och med den 1 januari 2019 har barn och unga har rätt till kostnadsfri tandvård via sitt landsting till och med det år man fyller 23 år. Från och med det år man fyller 24 år har man i stället rätt till statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsstöd, mer information
 • Tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit. 16-18 år

  Föräldrar till ett barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de avstår från att arbeta om barnet har avlidit. Tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit, mer information
 • Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS. 16-18 år

  Föräldrar till barn som omfattas av lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom. Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS, mer information
 • Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt svårt sjukt barn. 16-18 år

  Är ditt barn under 18 år och allvarligt svårt sjukt kan du få tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt svårt sjukt barn, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information