Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar. 12-16 år

Om ditt barn omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Denna ersättning är till för att ge dig som förälder till barn med funktionsnedsättning möjlighet att lära dig mer om hur du kan stödja sitt barn.

För att ditt barn ska omfattas av LSS måste det tillhöra någon av följande grupper (personkrets):

  1. Har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed medför ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Kontaktdagar

Kontaktdagarna kan till exempel användas om du deltar i föräldrautbildning (kurs anordnad av handikapporganisation). Du kan också använda dem vid inskolning eller besök i förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg.

Du har möjlighet att använda tio kontaktdagar per barn och år. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år.

Ansökan

Ansökan om tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar gör du hos Försäkringskassan. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information