Omvårdnadsbidrag och  merkostnadsersättning. 0-12 år

Den 1 januari 2019 infördes två nya bidrag, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De ersätter det tidigare bidraget, vårdbidrag.

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler gälla som på sikt innebär att vårdbidrag kommer att ersättas med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Om du har beviljat vårdbidrag för ditt barn idag så kommer du behålla ditt vårdbidrag så länge som det står i beslutet eller till dess Försäkringskassan omprövar beslutet. Men det är inte möjligt att söka vårdbidrag efter den 1 januari 2019. 

Bra att veta är också att från och med den 1 januari 2019 ändras också reglerna i föräldraledighetslagen. Föräldrar får då rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid om vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag är beslutad för barnet.

Omvårdnadsbidrag

Har du barn med funktionsnedsättning som kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader kan du söka om omvårdnadsbidrag hos Försäkringskassan. 

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Om bidraget beviljas så betalas det ut med hälften till vardera förälder.

Omvårdnadsbidraget kan lämnas till och med juni månad det året barnet fyller 19 år. Bidraget lämnas utifrån en bedömning av hur stora behov barnet har av omvårdnad och tillsyn. Bidraget lämnas endast för behov av omvårdnad och tillsyn som beror på barnets funktionsnedsättning. Vid bedömningen av behovet av omvårdnad och tillsyn ska försäkringskassan bortse från det behov av hjälp, omvårdnad och tillsyn som ryms inom det som anses vara det normala föräldraansvaret. Man ska också bortse från de behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd.

Bedömningen av barnets behov av omvårdnad och tillsyn på grund av
funktionsnedsättningen är avgörande för hur stor förmån som lämnas. 

 • Vid mer än måttliga behov lämnas en fjärdedels förmån,
 • vid stora behov lämnas en halv förmån,
 • vid mycket stora behov lämnas tre fjärdedels förmån, och
 • vid särskilt stora behov lämnas hel förmån.

En hel förmån motsvarar 250 procent av prisbasbeloppet.

Har man flera barn funktionsnedsättning med behov av omvårdnad och tillsyn görs en bedömning av de sammanlagda behoven

Rätten till omvårdnadsbidrag ska i normalfallet omprövas minst vart annat år och vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättning.

Merkostnadsersättning

Rätten till ersättning för merkostnader baseras enbart på skäliga merkostnader som föräldrar har till följd av barnets funktionsnedsättning. Båda föräldrarna kan också ansöka om merkostnadsersättning. Beviljas ersättningen så betalas den ut med hälften till vardera förälder.

Merkostnadsersättning kan lämnas för merkostnader för: 

 1. hälsa, vård och kost,
 2. slitage och rengöring,
 3. resor, 
 4. hjälpmedel, 
 5. hjälp i den dagliga livsföringen,
 6. boende, och 
 7. övriga ändamål


Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer, 30, 40, 50, 60 respektive 70 procent av prisbasbeloppet, beroende på hur stor del av prisbasbeloppet merkostnaderna uppgår till. För barn som är blinda eller gravt hörselskadade gäller särskilda regler. 

Rätten till merkostnadsersättning omprövas i normalfallet minst vart fjärde år och vid ändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information