Bostad - Bostadsanpassningsbidrag. 0-12 år

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning.

För att få bostadsanpassningsbidrag ska funktionsnedsättningen vara bestående eller åtminstone långvarig. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

För att det dagliga livet ska fungera

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i din permanentbostad som är nödvändig för att det dagliga livet ska kunna fungera, till exempel att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Man kan få bostadsanpassningsbidrag för skälig kostnad för anpassningen av bostaden. 

Bidragsformer

Bostadsanpassningsbidrag kan ges som kontantbidrag. Man kan också få bidrag i form av en begagnad produkt och för reparationer. Om kommunen och den som söker bidrag är överens om det kan kommunen ta på sig att ansvara för de anpassningar som behöver göras. Det innebär att kommunen ingår avtal med de som genomför anpassningarna. 

Koppling mellan funktionsnedsättning och åtgärder

För att få bostadsanpassningsbidrag krävs att det finns en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Permanentbostad och fasta funktioner

Bidrag lämnas endast för anpassningar i permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för stadigvarande boende. Om barn med funktionsnedsättning bor växelvis hos sina föräldrar finns möjlighet att få bidrag för anpassningar av båda föräldrarnas bostad. Man kan också få bidrag om man hyr en bostad i andra hand. Men då görs en bedömning om anpassningen är skälig med hänsyn till hur lång tid man hyr bostaden.

Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner i en bostad, till exempel att bredda dörröppningar och att göra en ramp till entrén. Kan behovet av anpassningar tillgodoses med hjälpmedel så kan man inte få bostadsanpassningsbidrag.

Tänk på att...

Prövningen av rätten till bostadsanpassningsbidrag är individuell. Att en person med viss funktionsnedsättning har fått ett visst belopp för anpassning av sin bostad betyder inte per automatik att en annan person med samma funktionsnedsättning får samma belopp för anpassning av sin bostad.

Ansökan

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs i den kommun där man bor.

För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd utförts.

Bor du i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt behöver du även ett intyg på att hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen säger ja till anpassningen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du kommande föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

Föräldraträffar, mer information
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information