Bistånd - Försörjningsstöd. 0-12 år

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt

Du kan få hjälp med försörjningsstöd om du är förhindrad att arbeta, har funktionsnedsättning eller av annat skäl.

Du kan få hjälp med medel för att klara mat, hyra och andra levnadsomkostnader.

Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig och en behovsprövning sker av varje enskilt fall. 

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, ett schablonbidrag (enligt en riksnorm) och skäliga kostnader för vissa uppräknade utgifter. Schablonbidraget är lika för hela landet och ska täcka kostnader för mat, kläder, förbrukningsartiklar, hälsa och hygien med mera. Om det finns särskilda skäl, till exempel om man behöver dyrare mat eller en funktionsnedsättning som medför högre levnadsomkostnader kan man få ett högre schablonbidrag. Andra skäliga kostnader som man kan få bidrag för, kan vara skäliga boendekostnader och hemförsäkring.

Ansökan

Du ansöker om försörjningsstöd hos din kommun. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information