Individuell plan

Sedan 2010 gäller i Sverige att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten, ska ta fram en individuell plan, eller samordnad individuell plan. Det gäller när det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. En individuell plan kan vara aktuell för personer med sällsynta diagnoser då behovet av stöd med samordning av åtgärder från samhällets olika aktörer ofta är stort.

Brukaren, ska samtycka till att en plan tas fram. När det är möjligt ska planen tas fram tillsammans med brukaren. Om det är lämpligt ska närstående ska också ges möjlighet att delta i framtagningen av planen, om inte brukaren, motsätter sig det. 

Reglerna om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar för individuell plan framgår av 3f § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kapitlet 7 § socialtjänstlagen.

Om endera socialtjänst eller hälso- och sjukvården  begär en planering för att en individuell plan ska tas fram är den andra instansen skyldig att delta. Andra aktörer, till exempel försäkringskassan och skolan kan också bjudas in att delta i arbetet.

Av den individuella planen ska det framgå

  1. vilka insatser som behövs,
  2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
  3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och
  4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Stöd i arbete med samordnad individuell plan

I Region Örebro län, har man tagit fram ett stöd i arbetet med samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Det riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården som till personal inom socialtjänsten.

Stödet innehåller pedagogisk information om vad en samordnad individuell plan är, när den ska göras och hur den bör göras. Därtill finns flera webbutbildningar tillgängliga rörande samordnad individuell plan i olika situationer.

Individuell plan enligt LSS

Personer som omfattas av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionhindrade, LSS, ska erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med henne eller honom. Brukaren kan också själv begära att en individuell plan upprättas. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. 

Eftersom landstinget eller regionen som huvudregel har ett ansvar för råd och stöd enligt LSS kan planen också tas fram där. Landstinget eller regionen och kommunen ska underrätta den andre om individuell plan tas fram.

Reglerna om individuell plan enligt LSS framgår av 10 § LSS.

SIP för barn och vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan

Webbutbildning SIP syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

SIP för barn och vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan
ViSam webbsida

Stöd i arbete med samordnad individuell plan

I Region Örebro län, ViSam (samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring), har man tagit fram ett stöd i arbetet med samordnad individuell plan enligt 3f § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kapitlet 7 § socialtjänstlagen. Det riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården som till personal inom socialtjänsten.

Stöd i arbete med samordnad individuell plan, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information