Hälso och sjukvård
Illustration: NFSD

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens skyldigheter i förhållande till patienter utgår från att värna om patientsäkerheten, stärka patientens medinflytande och främja kvaliteten i vården. Dessa skyldigheter regleras i flera författningar. Ansvaret för att reglerna följs beror på vilken roll man har inom vården. Vissa skyldigheter gäller alla som jobbar inom vården. Andra skyldigheter beror på den roll man har inom vården.

Här finner du information om en del av hälso- och sjukvårdspersonalen skyldigheter i förhållande till patienterna. Här får du också tips på annan information som beskriver ansvaret i vidare bemärkelse.

 • Fast vårdkontakt

  Hälso- och sjukvården i Sverige ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär bl a att vården ska tillgodose patientens/brukarens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Fast vårdkontakt, mer information
 • Individuell plan

  Sedan 2010 gäller i Sverige att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten, ska ta fram en individuell plan, som också kallas för samordnad individuell plan. Det gäller när det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Individuell plan, mer information
 • Individuellt anpassad information

  Hälso- och sjukvården är skyldig att informera och att göra patienten, eller brukaren, delaktig. Det innebär att patienten ska få information som är anpassad efter hans eller hennes egna förutsättningar och behov. Det innebär också att man måste vara uppmärksam och lyhörd för bland annat personens, mognad och erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt kulturell och språklig bakgrund. Man måste också förvissa sig om att patienten har förstått innehållet i och innebörden av den information som lämnats. Individuellt anpassad information, mer information
 • Informationshantering och dokumentation

  Det finns en mängd olika regler kring informationshantering och dokumentation som gäller för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Informationshantering och dokumentation, mer information
 • Rätt till ny medicinsk bedömning

  En patient ska bli informerad om att han eller hon har rätt att få ytterligare en medicinsk bedömning, inom det egna landstinget eller i ett annat landsting. Det är särskilt viktigt om patienten har en livshotande eller allvarlig sjukdom, där det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker eller ha stor betydelse för personens framtida livskvalitet. Det gäller många personer med sällsynta diagnoser. Rätt till ny medicinsk bedömning, mer information
 • Sekretess

  Sekretess inom hälso- och sjukvården innebär att personalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut handlingar eller på annat sätt. Personal som jobbar inom offentlig hälso- och sjukvård omfattas av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. För personal som jobbar inom privat hälso- och sjukvård gäller istället patientsäkerhetslagen Sekretess, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information