Illustration: Dokument travade i rader, illustrerar Vårdprogram och  riktlinjer
Illustration: NFSD

Vårdprogram och riktlinjer

Det finns flera vårdprogram och vårdriktlinjer inom området sällsynta diagnoser, men långt ifrån för alla diagnoser. Vårdprogram finns på olika nivåer inom vården, lokalt, regionalt och nationellt. Vårdprogrammen eller riktlinjerna syftar till att skapa en jämlik och god vård för patienterna. De är ett stöd för vårdpersonalen.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer inom flera områden. De nationella riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården. Målet med riktlinjerna är att bidra till att patienter och klienter får en god vård.

Socialstyrelsen beslut att ta fram nationella riktlinjer baserar sig på att det finns ett stort behov av vägledning i vården. Socialstyrelsens riktlinjer utgör en vägledning för vårdgivare. De är inte bindande uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till patienter i enskilda fall. Det är alltid behandlande läkare som har ansvaret för att i det enskilda fallet, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, göra en bedömning av den individuella patientens behov så att denne får adekvat behandling.

Andra vårdprogram och vårdriktlinjer

Landsting eller regioner, sjukhus och specialistföreningar tar också fram vårdprogram eller riktlinjer. I vissa fall har man särskilda processer för inom vilka områden vårdprogrammen eller riktlinjerna ska tas fram. Varje utgivare svarar själv för kvalitet och aktualitet i sina vårdprogram eller riktlinjer.

Även dessa vårdprogram eller riktlinjer ska ses som vägledning. Det är alltid behandlande läkare som har ansvar för att i det enskilda fallet, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, göra en bedömning av enskild patients behov. 

Vårdprogram och riktlinjer som avser sällsynta diagnoser och liknande tillstånd.

Du finner vårdprogram, behandlingsrekommendationer m.m. under respektive diagnos i vår sammanställning ”Länksamling per diagnos”.

Uppmärksamma oss på nya vårdprogram kontakta oss på info@nfsd.se.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information