Illustration av Europa

Sällsynta diagnoser i Europa

Det pågår ett arbete med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta diagnoser inom hela Europa. Arbetet utgår ifrån en rekommendation från 2009 om att sällsynta diagnoser ska vara ett prioriterat åtgärdsområde inom EU, ”The Council Recommendation on European Action in the field of Rare Diseases”.

Alla EU:s medlemsländer rekommenderas att bland annat ta fram planer och strategier inom området och att identifiera lämpliga expertcenter inom respektive land, allt innan utgången av år 2013.

Det pågående arbetet sker nationellt inom respektive EU land och gemensamt i olika sammanslutningar.

 • Commission expert group on rare diseases

  Commission Expert Group on Rare Diseases arbetar med att bistå Europeiska kommissionen i arbetet inom området sällsynta diagnoser. Gruppen har 2014 ersatt tidigare EUCERD (European Union Committee of Experts on Rare Diseases). Commission expert group on rare diseases
 • EuroGentest

  På EuroGentest finns information om genetisk testning som riktar sig till personal inom hälso-och sjukvård, genetiska laboratorier och till patienter. Här kan man bland annat finna information om hur en genetisk undersökning går till och ackrediterade genetiska laboratorier i Europa. EuroGentest
 • European Patient Advocacy Groups (ePAGs)

  För att säkerställa att patientperspektivet tillvaratas i de 24 ERN grupperna har den europeiska samarbetsorganisationen för patientorganisationer, EURORDIS, tagit initiativ till att starta grupper med patientrepresentanter, så kallade ePAGs, European Patient Advocacy Groups. European Patient Advocacy Groups (ePAGs)
 • European Reference Network - ERN

  Det talas mycket om ERN, eller Europeiska referensnätverk. Men vad handlar det om? Kort kan sägas att ERN är ett initiativ för att förbättra möjligheten för patienter med sällsynta diagnoser att få tillgång till den bästa expertisen i EU och för att öka samarbetet mellan specialister inom vården i EU. Under 2017 har 24 ERN för olika sällsynta områden bildats. Svenska expertgrupper är representerade i merparten av de olika referensnätverken. Nätverken är virtuella och enskilda patienter får inte direkt tillgång till nätverken. Istället handlar det om att man i nätverken sammanför kunskap och expertis från olika länder så att vårdgivare i t ex Sverige får tillgång till en mycket större grupp av sakkunniga. Patienterna får då bättre möjligheter till diagnos och råd om bästa behandling för sitt särskilda sjukdomstillstånd. European Reference Network - ERN
 • EUROPLAN

  EUROPLANs arbete bestod av att utveckla och implementera nationella strategier och att se till att handlingsplaner följs upp.(European Project of Rare Diseases National Plans Development). EUROPLAN
 • EURORDIS

  EURORDIS är en icke statlig allians av patientorganisationer. EURORDIS arbetar för att förbättra livskvaliteten för personer med sällsynta diagnoser i Europa. EURORDIS
 • INNOVCare

  INNOVCare (Innovative Patient-Centred Approach for Social Care Provision to Complex Conditions) Ett EU projekt för att utveckla och testa en ny modell för stöd till patienter med sällsynta diagnoser. Programmet leds av det spanska hälsoministeriet och inkluderar åtta partners i Europa. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser deltar i projektet. INNOVCare
 • Orphanet

  Orphanet är en europeisk databas som bland annat innehåller en förteckning över 6700 sällsynta diagnoser och ett uppslagsverk med cirka 2800 diagnoser. I databasen kan man hitta information om ovanliga diagnoser, specialister, forskningsprojekt, pågående kliniska studier, särläkemedel och intresseorganisationer. Orphanet
 • Rare Barometer

  Rare Barometer Voices är ett EURORDIS-initiativ med syfte att sätta fokus på patienter med ovanliga sjukdomar och göra deras röster hörda. Målet är att omvandla dina åsikter och erfarenheter i frågor som påverkar dig till siffror och fakta som kan delas med den breda allmänheten. EURORDIS är en icke statlig allians av patientorganisationer. EURORDIS arbetar för att förbättra livskvaliteten för personer med sällsynta diagnoser i Europa. Rare Barometer
 • RARE Best Practices

  EU-plattform för kunskapsutbyte om sällsynta diagnoser. RARE Best Practices har som mål att förbättra behandling av patienter med sällsynta sjukdomar på bästa sätt genom att samarbeta inom EU. RARE Best Practices
Kunskaps- och informationskällor i världen

Kunskaps- och informationskällor i världen

Det finns flera kunskaps- och informationsdatabaser samt portaler med information som rör området sällsynta diagnoser.

Kunskaps- och informationskällor i världen, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapport

Två gånger per år lämnar NFSD skriftliga rapporter om verksamheten till Socialstyrelsen. Nu finns NFSD årsrapport för 2017 tillgänglig. Här kan du läsa om vad som har hänt under det gångna året.

Verksamhetsrapporter, mer information