kvalitetsregister
Illustration: NFSD

Kvalitetsregister

För att följa upp och utveckla kvaliteten inom vården finns olika slags register. Det finns lokala, regionala och nationella kvalitetsregister. Registren byggs upp av vården. På Socialstyrelsen finns också de så kallade hälsodataregistren.

Kvalitetsregistren har byggts upp inom vården och av professionerna. Mycket av arbetet har skett ideellt eller med små medel. 

Innehåll i ett nationellt kvalitetsregister

Alla Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om problem, diagnos, behandling och resultat. När ett register är fullt utbyggt blir det möjligt att följa upp vad vården gör för alla patienter i landet på det område registret omfattar. 

Nationellt Kvalitetsregister för sällsynta diagnoser

Det pågår ett arbete vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska universitetssjukhuset med att utveckla ett kvalitetsregister som ska kunna användas för alla sällsynta diagnoser. Målet är att registret ska bli nationellt och i enlighet med European Platform for Rare Disease Registries (EPIRARE), (sidan öppnas i nytt fönster). Arbetet sker i samverkan med NFSD och andra Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige.

Utreder stöd till kvalitetsregister

På torsdagens regeringssammanträde beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att inleda en förstudie för att beskriva förutsättningarna för statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum. – Vi förbereder nu för ett nytt kvalitetsregistersystem. De regionala kvalitetsregistercentrumen är en viktig del av vårdens utveckling och uppföljning. Vi vill gärna stärka dem för att kunna stärka kvalitetsregistren, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett skriftligt uttalande. Uppdraget till Socialstyrelsen innebär att myndigheten ska utreda förutsättningar för hur statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum kan utformas, föreslå en tidsplan och hur statsbidraget skulle kunna betalas ut från och med 2019.

Dagens Medicin 2017-10-18, (sidan öppnas i nytt fönster)
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information