Nya regler om bostadsanpassningsbidrag från den 1 juli

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag börjar gälla den 1 juli i år. Många bestämmelser är detsamma som tidigare men lagen innehåller också en del nyheter. Har en ansökan om bostadsanpassning inkommit till kommunen senast den 30 juni 2018 gäller de gamla reglerna.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har funktionsnedsättning för att man ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget permanent boende.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Det är den som behöver en anpassning av bostaden som ska ansöka om bidraget. Det gäller oavsett vem som äger bostaden eller som hyr den.

Samtycke om man bor tillsammans med någon annan

Om man har en funktionsnedsättning och inte är ensam ägare eller hyr bostaden tillsammans med någon annan, så måste man visa att den ägaren eller hyresgästen går med på att anpassningen av bostaden utförs. Är man sambo måste man till exempel visa att ens sambo samtycker till anpassningen av bostaden. Hyr man en lägenhet måste man visa att både de som står på hyreskontraktet och hyresvärden samtycker till anpassningen av bostaden. Samtliga ägare till bostaden ska också lova att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Hyresvärd och bostadsrättsförening kan överta en persons rätt till bidrag

En hyresvärd eller en bostadsrättsförening som gör anpassningar i trapphus eller annat allmänt utrymme, till exempel en ramp vid entrén eller automatisk dörröppnare, kan ta över rätten till bostadsanpassningsbidrag, om den sökande vill det. Då blir hyresvärden eller bostadsrättföreningen ägare till anpassningen.

Bostadsanpassningsbidrag om reglerna om tillgänglighet inte har följts

Om behovet av en anpassning av en bostad beror på att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte har följts när huset byggdes eller ändrades ska bostadsanpassningsbidrag kunna beviljas. Förutsättningen är att det inte är sökande som orsakat avvikelserna från bygglagstiftningen.

I vissa fall kan man inte få bostadsanpassningsbidrag

Om man bor i så kallat särskilt boende enligt socialtjänstlagen (5 kap 5§ 2 st eller 7§ 3 st SoL eller LSS (9§ 8 eller 9 pkt LSS) kan man inte få bostadsanpassningsbidrag. Inte heller om behovet av anpassning av bostaden kan tillgodoses med hjälpmedel från kommun eller landsting. 

Om man byter till en ny bostad som någon annan uppfört kan man inte få bidrag för att kompensera brister i form av storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader som gör att bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. En bostad som till exempel kräver att en hiss installeras mellan ett flertal våningsplan för att den ska bli tillgänglig för personen med funktionsnedsättning får anses som uppenbart olämplig. När det gäller bostadens storlek ska bidrag normalt inte lämnas för en tillbyggnad. Bidrag kan dock lämnas för till exempel ett enklare förråd för rullstol eller andra viktiga hjälpmedel.

Om man själv låter bygga ett en- eller tvåbostadshus, det vill säga är byggherre, kan man bara få bidrag för anordning eller inredning som normalt bara används för att en boende har funktionsnedsättning. Bidrag lämnas inte för hiss i detta fall.

Nya bidragsformer

Sedan tidigare har man kunnat få kontantbidrag för anpassning av bostaden. Med de nya reglerna finns möjlighet till två nya slags bidrag. Kommunen kan åta att ansvara för att åtgärderna genomförs och då är det kommunen som ingår avtal med de som genomför anpassningarna istället för personen med funktionsnedsättning. Man kan också få bostadsanpassningsbidrag i form av en begagnad produkt. För att de nya bidragsformerna ska vara aktuella behöver både den bidragssökande och kommunen vara överens om det.

Återställningsbidrag

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan ansöka om så kallat återställningsbidrag om en bostad som har anpassats för en boende med funktionsnedsättning inte används längre och dessutom är till nackdel för andra boende.

Mer information om bostadsanpassningsbidrag, se under Ekonomiskt stöd

Text: Veronica Wingstedt de Flon

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information