Kommunernas arbete med personer med funktionsnedsättning – Öppna jämförelser 2019

Varje år gör Socialstyrelsen jämförelser av socialtjänsternas arbete med personer med funktionsnedsättning. Nu har 2019 års öppna jämförelser presenterats.

Cirka 74 000 personer i Sverige har någon insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  Av dessa hade den 1 oktober 2018 drygt 20 000 barn och ungdomar upp till 22 år insatser enligt LSS.  Socialstyrelsen anger bland annat förutsättningarna för att ge barn med funktionsnedsättning ett samordnat stöd stärks om det finns rutiner för intern samordning och överenskommelser om extern samverkan. Resultatet av Öppna jämförelser 2019 visar dock att aktuella rutiner och överenskommelser saknas i fler än hälften av landet kommuner.

Socialstyrelsen anger också att om kommunerna har rutiner för att pröva möjligheten till arbete, så kan det öka förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att gå från daglig verksamhet till arbete. Enligt resultatet från Öppna jämförelser 2019 har dock endast 19 procent av landets kommuner sådana rutiner.

Öppna jämförelser 2019 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Text: Veronica Wingstedt de Flon

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information