Illustration: Tummen upp

Goda exempel

Samverkan och samordning mellan olika samhällsaktörer brister. Det gäller till exempel inom vården samt mellan vården och andra samhällsaktörer.

Många undersökningar som gjorts visar på brister i samverkan och samordning. Bristerna får negativa konsekvenser för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående, eftersom de får stå för samordningen själva. Men det finns exempel på hur man med framgång jobbar med samverkan och samordning mellan olika verksamheter.

Här har vi samlat några exempel på hur samverkan kan fungera i praktiken. 

Samarbete mellan Patientnämnden och CSD Sydöst

Samarbete mellan Patientnämnden och CSD Sydöst

Sedan 2015 har Patientnämndens kansli i region Östergötland och Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) Sydöst ett etablerat samarbete kring stöd till personer med sällsynta diagnoser och deras närstående. Patienter som har klagomål på vården kan vända sig till Patientnämnden med detta. Klagomålen gäller framförallt samordningen av vårdinsatser.

Samarbete mellan Patientnämnden och CSD Sydöst
Illustration som visar var de fem vårdcentralerna i landstinget Södermanlands läns landsting ligger

Samordnat medicinskt omhändertagande av vuxna med komplexa funktionsnedsättningar

Inom landstinget i Södermanlands läns landsting erbjuder fem vårdcentraler utökat stöd för vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar, däribland sällsynta diagnoser. Målet är omhändertagandet ska samordnas så att individen inte behöver skickas till olika instanser för att få olika behov tillgodosedda. Det handlar om att hålla ihop det professionella nätverket kring individen. Man har också utvecklat ett arbetssätt för övergången från barn- till vuxenvård.

Samordnat medicinskt omhändertagande av vuxna med komplexa funktionsnedsättningar, mer information
Anhörigstöd

Anhörigstöd på akutmottagningen

Kommunerna ska erbjuda stöd till anhöriga. Det framgår av socialtjänstlagen. Någon motsvarande bestämmelse finns inte för hälso- och sjukvården. Regeringen har dock betonat att hälso- och sjukvården också har en viktig roll när det gäller att beakta anhörigas behov av stöd. Socialstyrelsen har valt att förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga och visar på hur det kan se ut och fungera.

Anhörigstöd på akutmottagningen, mer information

Samverkan mellan hälso- och sjukvården samt försäkringskassan

Många föräldrar tycker att det är krångligt att söka vårdbidrag. Sedan ett antal år samarbetar därför Karolinska sjukhuset i Huddinge med försäkringskassans lokala försäkringscenter i Huddinge kring familjer som söker vårdbidrag. Syftet är att erbjuda föräldrarna stöd och hjälp med ansökan om vårdbidrag.

Samarbete mellan Karolinska sjukhuset och försäkringskassan, mer information

Habiliteringens husläkarmottagning inom Landstinget i Uppsala län

Inom Landstinget i Uppsala län har Hälsa och habilitering en egen husläkarmottagning. Husläkarmottagningen vänder sig till personer som på grund av funktionshinder har svårt att få sina behov tillgodosedda inom den ordinarie primärvården.

Habiliteringens husläkarmottagning inom Landstinget i Uppsala län, mer information
ViSam webbsida

Stöd i arbete med samordnad individuell plan

I Region Örebro län, ViSam (samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring), har man tagit fram ett stöd i arbetet med samordnad individuell plan enligt 3f § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kapitlet 7 § socialtjänstlagen. Det riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården som till personal inom socialtjänsten.

Stöd i arbete med samordnad individuell plan, mer information
 • Ringla, tillsammans sprider vi förbättringar inom svensk vård och omsorg.

  Webbplats. Ringla har utvecklat möjligheten för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring inom vård och omsorg, men även själv vara med och sprida dina goda exempel. Ringla samverkar med alla intressenter inom vård och omsorg. Från patienter och anhöriga, till vårdprofessionella, näringsliv och regering.

  Ringla är en plattform för innovativ vård och omsorg, såväl högteknologiska som förfinade arbetsprocesser. Genom de goda exempel som finns att läsa om på sidan får du en inblick i hur nya förhållningssätt till teknik och patienter kommer att påverka oss i framtiden.

  Med stöd av Socialdepertementet och Stockholms läns landsting.

  Ringla, (sidan öppnas i nytt fönster)
 • Samordnad individuell plan

  För att stimulera lokala utvecklingsarbeten gällande samordnad individuell plan för barn och unga i enlig 2 kap 7 § Socialtjänstlagen och 3 f § Hälso- och sjukvårdslagen har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2012 enats om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. I arbetet ingår ett utvecklingsarbete för att implementera samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga under 18 år.

  Planen är viktig för att kommuner och landsting ska kunna ge samordnade insatser på ett effektivt och sammanhållet sätt till de som behöver det. Insatser som behöver samordnas kan ges från exempelvis socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och barnhälsovården. 

  Utvecklingsarbete rörande Samordnad individuell plan, SKLs hemsida (sidan öppnas i nytt fönster) 

  Socialtjänstlag (2001:453) (sidan öppnas i nytt fönster)

  Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information