Illustration: Stor byggnad illustrerar myndigheter

Myndigheter

Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. De flesta myndigheter lyder under regeringen. Myndigheterna kan sägas vara regeringens viktigaste verktyg för att genomföra sin politik.

Här finner du information om ett antal viktiga myndigheter i Sverige. Ytterligar myndigheter finns att finna under Myndighetsregistret som finns tillgänglig hos Statistiska Centralbyrån, SCB (sidan öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad 2019-07-31

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Sverige är en statlig myndighet och har som huvudsaklig uppgift att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Arbetsförmedlingen erbjuder särskilt stöd till personer med funktionsnedsättning. Man erbjuder stöd vid nedsatt arbetsförmåga genom hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd.

Arbetsförmedlingen

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen

Barnombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. DO arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

eHälsomyndigheten

​eHälsomyndigheten arbetar för bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

eHälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2014 och har ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. Myndigheten har övertagit arbetsuppgifter från bland annat Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. ​Folkhälsomyndigheten arbetar för bättre folkhälsa, genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Försäkringskassan i Sverige är en statlig myndighet och har sitt uppdrag direkt från regeringen. Försäkringskassan ansvarar för en stor del av socialförsäkringen i Sverige. Man utreder och betalar ut mer än 40 olika bidrag och förmåner. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassans verksamhet granskas av Inspektionen för socialförsäkring, ISF.

Försäkringskassan

HSAN-Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Från och med 1 juli 2015 är Socialstyrelsen värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

HSAN-Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

ISF-Inspektionen för socialförsäkringen

ISF är en statlig myndighet med uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna om rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF granskar i första hand Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Även andra verksamheter kan granskas. ISF tar dock inte ställning i enskilda ärenden och har inga sanktionsmöjligheter.

ISF-Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inspektionen för vård och omsorg

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetika samt godkänner och kontrollerar läkemedel och naturläkemedel för att patienter och hälso- och sjukvård ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter som används ändamålsenligt.

Läkemedelsverket

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. MTM:s uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar bland annat talböcker och punktskriftsböcker.

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårdanalys arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten är en statlig myndighet som har i uppdrag att informera, administrera och betala ut den allmänna pensionen.

Pensionsmyndigheten

Regeringskansliet

Regeringskansliet är en egen myndighet som fungerar som regeringens kontor. Regeringskansliet stödjer regeringen i arbetet med att styra Sverige. Regeringen avgör inriktningen för Regeringskansliets arbete och vilka frågor som ska prioriteras, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation.

Regeringskansliet

SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är en statlig myndighet som har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar man reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pengarna.

SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering

Skolinspektionen

Skolinspektionen ansvarar bland annat för kvalitetsgranskning av skolväsendet, förskolan och skolbarnomsorgen. Skolinspektionen har också hand om tillståndsprövning av friskolor. Vid Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet, BEO. BEO övervakar, tillsammans med Skolinspektionen, reglerna i skollagen som gäller kränkande behandling som riktats mot elever.

Skolinspektionen

Skolverket

Skolverket ger stöd till personal och chefer på skolor och i kommuner. Skolverket tar bland annat fram allmänna råd och juridiska vägledningar som stöd för att följa reglerna som riksdag och regering har beslutat. Skolverkets verksamhet omfattar förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, gymnasieskola och skolformerna inom vuxenutbildningen (komvux, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare).

Skolverket

Skolväsendets överklagandenämnd

Till Skolväsendets överklagandenämnd kan man överklaga vissa beslut som har fattats av de som anordnar skolverksamhet, till exempel kommuner, och som bedöms vara särskilt viktiga för enskilda elever. Skollagen anger vilka beslut som får överklagas. Beslut som fattats av överklagandenämnden kan inte överklagas.

Skolväsendets överklagandenämnd

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Större delen av deras verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. De är en medlemsorganisation för alla kommuner och regioner (tidigare landsting).

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är en statlig myndighet som erbjuder ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar till personal inom det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

TLV är en statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden. TLV bidrar också till service och tillgänglighet på apotek.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. I Vetenskapsrådets uppdrag ingår bland annat att fördela medel till forskning, identifiera forskningsområden för strategiska satsningar i samråd med andra forskningsfinansiärer, göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv samt ge råd till regeringen i forskningspolitiska frågor.

Vetenskapsrådet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information