Illustration: Tandläkare som tittar i patients mun

Tandvård odontologiska kunskapscenter

I Sverige finns tre nationella odontologiska center för sällsynta diagnoser; i Umeå, Jönköping och Göteborg med målsättning att öka och sprida kunskap. Vårdgivare och patienter/familjer från hela landet kan söka information, råd och stöd. Det finns inget krav på remiss.

De här kompentscentrumen är finansierade med stöd från Socialstyrelsen i form av statsbidrag och med budgetanslag från respektive landsting. Det gemensamma huvuduppdraget är att samla och sprida kunskap kring sällsynta odontologiska och medicinska tillstånd för att öka kompetensen inom tandvården när det gäller att bemöta och behandla dessa patientgrupper. Informationsspridningen bygger på kunskap samlad från klinisk verksamhet och forskning. Systematisk insamling av data kring sällsynta diagnoser har pågått sedan 1996.

Kunskapsområdet sällsynta diagnoser präglas av en samstämmig bild från genomförda utredningar, forskningsstudier, professionernas bedömning och patienterfarenheter att kunskapsläget är bristfälligt och att vården ofta har bristande helhetssyn med dålig samordning av olika vårdinsatser.

Man räknar med att det finns mellan 5000 och 8000 olika sällsynta tillstånd, som drabbar mellan 6 och 8 procent av befolkningen någon gång under deras livstid, vilket betyder att alla inom tandvården träffar dessa patienter. Avvikande utveckling av mun, käkar och tänder förekommer vid många olika medfödda syndrom.

Att ha en sällsynt diagnos innebär ofta att många av kroppens organ och funktioner (inklusive munnen) är påverkade vilket ställer krav på samarbete mellan olika vårdutövare för att uppnå ett helhetstänkande inom vården. De odontologiska kompetenscentrumen kan fungera som en länk mellan tandvården och hälso- och sjukvården och bidra med följande:

 • Vara remissinstans för utredning av personer med sällsynt diagnos med odontologiska och orofaciala funktionsnedsättningar såsom tandavvikelser, avvikande käk- och bettutveckling, vävnadsförändringar i mjukvävnader, ätsvårigheter, talsvårigheter, dregling, tandgnissling med mera.

 • Medverka vid diagnosutredningar och då bidra med specifikt kunnande när det gäller odontologi, oro-kraniofacial dysmorfologi och logopedi.

 • Delta i terapiplaneringen kring personer med komplexa behov.

 • Rådgivning och utbildning kring munvård och oralmotorisk träning.

 • Slussa patienterna till ett gott omhändertagande i tandvården.

 • Utveckla kunskap genom att driva och samverka i forskningsprojekt om sällsynta diagnoser.

 • Bidra med kunskap om odontologi och orofacial funktion vid utarbetande av vårdprogram för sällsynta diagnoser.

 • Delta i samtliga odontologiska grundutbildningar och specialistutbildningar med undervisning om sällsynta diagnoser ur
  ett odontologiskt och orofacialt perspektiv.

 • Vara samarbetspartner när det gäller informationsspridning kring orofaciala och odontologiska funktionsnedsättningar vid sällsynta diagnoser. Varje center har byggt upp omfattande kontaktnät regionalt, nationellt och internationellt.
Mun-H-Center. Åsa Moberg tillsammans med en patient.

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Här kan du läsa mer om Mun-H-Centers verksamhet.

Mun-H-Center, mer information

Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns ett kunskapscentrum för sällsynta diagnoser och funktionshinder. Kunskapscentrum i norr ansvarar för de fyra nordligaste regionerna.

Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping

Kompetenscentret är ett nationellt center för tillstånd som medför avvikande tand- och käkutveckling, avvikande oral funktion och behov av omfattande oral habilitering/rehabilitering.

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping
Bild från film om munnen. Mamma och pojke blåser såpbubblor.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Två filmer om munnens funktion: Munnen och munnens funktion är påverkad hos varannan person med en sällsynt diagnos. Det kan ge stora konsekvenser för förmågan att prata, äta, svälja och på livskvalitén. Träning är nödvändig för att förbättra munnens rörlighet, styrka och känsel vid hälften av alla sällsynta diagnoser.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser, se filmen
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information