social omsorg

Social omsorg

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där man bor, bland annat omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är socialtjänst och äldreomsorg. Vad gäller vissa områden, till exempel i skolan, är ansvaret delat mellan olika samhällsaktörer.
Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Hur verksamheterna är organiserade kan skilja från kommun till kommun.
Exempel på verksamheter som är obligatoriska för en kommun är socialtjänst och omsorg om äldre och funktionshindrade

Ansvar för omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kommunerna ansvarar bland annat för stöd och service till dem som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård. Kommunerna ansvarar även för elevhälsan i skolan. Dessutom är kommunerna ansvariga för boende, sysselsättning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning är organiserad på olika sätt i Sveriges kommuner. Uppgifter om organisationen av omsorg för funktionshindrade finner du på respektive kommuns hemsida.
Kommunerna är skyldiga att följa de lagar som reglerar ansvaret för omsorgen om funktionshindrade, till exempel kommunallagen, diskriminieringslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Kommunens ansvar i förhållande till personer med funktionsnedsättning, mer information


Jämförelser mellan kommunernas service

Det finns officiella jämförelser vad gäller kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner har hand om, till exempel skola och stöd till personer med funktionsnedsättning. Dessa jämförelser kallas för Öppna jämförelser.
Öppna jämförelser, (sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och finna en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Länksamling per diagnos
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

CSD finns vid flera av landets universitetssjukhus. CSD arbetar bland annat med att öka kunskapen om sällsynta diagnoser och förbättra omhändertagandet av personer som lever med sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Illustration och beskrivning av Expertteam på Centrum för sällsynta diagnoser. Diagnos, Diagnosgrupp och Diagnostik

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information